نم گیر ظروف ۵٠ در ٩٠ لب دالبری بیش از ۴ رنگ تعداد در کارتن ۵٠ عدد قیمت ١۴۵٠٠ تومان

این روزها مشکل بزرگ بسیاری از آشپزخانه های کوچک ما کمبود فضا برای قراردادن ظروف بعد از شستشو است. اما این محدودیت با استفاده از نمگیر رو کابینتی برطرف خواهد شد. این نمگیر به راحتی میتواند در حین شستشوی ظروف بعد از میهمانی به کمک شما بیاید و تا ۴ برابر وزن خود آب جذب کند. این رطوبت گیر را میتوانید بر روی کابینت قرار دهید و در رنگهای مختلف و مناسب تمام سلیقه ها موجود می باشد.