ضد آب و بسیار مقاوم
۳ طبقه و ۴ طبقه

استند گلدان ۴طبقه قیمت ٢٨٠٠٠ تومان
استند گلدان ٣ طبقه قیمت ٢۵٠٠٠ تومان